راآحت بیآموز

سرکار خانم صالحی

مدرس - مربی آموزشی

کارشناسی ارشد حسابداری . حسابداری شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی . مدرس دروس حسابداری نرم افزارهای مربوطه . فعال به عنوان مدرس وب سایت آموزشی راحت بیآموز

×